Kako do stambenog kredita u Srbiji?Izvor slike: pixabay.com

Kako do stambenog kredita u Srbiji?Dugo planirate da kupite stan i obezbedite svoju porodicu. Štedite, istražujete tržište nekretnina, upoređujete cene, pažljivo birate lokaciju, kvadraturu stana, a kako vreme prolazi cene nekretnina rastu.

Uz konstantno poskupljenje stanova, kako u prestonici, tako i u gradovima u unutrašnjosti, danas nije lako uštedeti dovoljno novca da bi se rešilo stambeno pitanje. Podizanje stambenog kredita tako dolazi kao pametan i logičan izbor.

Veliki broj banaka ima dobru i povoljnu ponudu stambenih kredita, sa ne tako visokom kamatom. Klijenti su u umogućnost da biraju rok otplate, visinu mesečne rate, mogu se opredeliti za stambeni kredit sa fiksnom ili sa promenljivom kamatnom stopom.

Svaka banka ima svoje uslove podizanja kredita, kao i spisak neophodne dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za stambeni kredit. Bankarski savetnici vam stoje na raspolaganju, te pomažu da jednostavnije, brže i efikasnije prođete kroz proces prikupljanja dokumentacije do odobrenja kredita.

Istraživali smo koje banke u Srbiji imaju najpovoljnije uslove, koliko traje procedura podizanja kredita, kao i koliko vremena je potrebno da dobijete ključeve svog stana.

Banka Intesa

Jedna od najjačih banaka trenutno u Srbiji Banka Intesa nudi stambene kredite pod sloganom „Zajedno sa vama do useljenja“. U ovoj banci imaju nekoliko modela kredita, te možete podići kredit za kupovinu stana, kredit za adaptaciju i rekonstrukciju stambenog objekta, a tu je i mogućnost refinansiranja stambenog kredita druge banke.

Uslov za podizanje stambenog kredita u Intesi je da ste zaposleni na neodređeno vreme, kao i da svoju zaradu primate preko platnog računa u ovoj banci. Čak i ako trenutno niste njihov klijent, imate mogućnost da se prebacite, i to najkasnije do momenta puštanja kredita u korišćenje.

Banka Intesa odobrava stambene kredite sa najmanjim iznosom od 10.000 evra. Najveći iznos je 80% od iznosa kupoprodajne vrednosti nekretnine ili njene procenjene vrednosti. To znači da je klijent u obavezi da da učešće najmanje 20%.

Kamatna stopa je promenljiva i na godišnjem nivou se kreće od 2,50%-2,70% (za kredite sa periodom otplate do 15 godina) ili od 2,60%-2,90% (za kredite do 30 godina otplate).

Primera radi, ukoliko za nekretninu u vrednosti od 42.000 evra klijent da učešće 12.000 evra (što je više od minimalnih 20% učešća), banka će odobriti kredit u iznosu 30.000 evra na period otplate od 12 do 180 meseci. U tom slučaju, mesečna rata bi iznosila 203,43 evra, a ukupan iznos koji korisik vraća je 37.886,55 evra.

Isti iznos kredita moguće je uzeti na duži period otplate, a najviše na 360 meseci. Kamatna stopa je tada 2,90%, mesečna rata 125,55 evra, a ukupan iznos koji treba da se plati po kreditu, sa uračunatim svim troškovima i ratama je 47.065,12 evra.

Banka ne naplaćuje uslugu godišnjeg administriranja kredita, niti obavezuje klijenta da se životno osigura, iako nudi tu mogućnost. Naknada za obradu kredita je 1% od iznosa odobrenog kredita.

Takođe, Banka Intesa je jedna od retkih banaka kod nas koje ne obavezuju klijenta da osigura kredit kod Nacionalne Korporacije za osiguranje kredita.

Povoljan keš kredit za opremanje stana, kao i i model stambenog kredita sa fiksnom kamatnom stopom na ceo period otplate do 15 godina samo su neke od opcija koje ova banka ima u svojoj ponudi.

Crédit Agricole Srbija

Preduslovi za dobijanje stambenog kredita u banci Crédit Agricole Srbija su da je podnosilac zahteva državljanin Republike Srbije sa prebivalištem u Republici Srbiji, u stalnom radnom odnosu, i to sa najmanje godinu dana neprekidnog radnog staža i šest meseci rada na neodređeno kod poslednjeg poslodavca.

Jedan od uslova je i prenos zarade na tekući račun u Crédit Agricole Srbija. Podnosilac zahteva mora imati bar jednu uplatu pre plasmana stambenog kredita.

Od osnovne dokumentacije, pored potvrde o zaposlenju i visini primanja, kao i administrativne zabrane, biće neophodno da pripremite fotokopiju lične karte, izvod Banke po tekućem računu za zadnjih 3,6 ili 12 meseci, isplatni list overen od strane poslodavca – za zadnjih 3,6 ili 12 meseci, predugovor ili pak Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, izvod iz lista nepokretnosti, procenu nepokretnosti, kao i pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima za zaposlene kod preduzetnika. Penzioneri su u obavezi da dostave rešenje o penziji, kao i penzione čekove za poslednja 3 meseca.

U Crédit Agricole banci se nude dinarski stambeni krediti do 10.000.000 dinara, sa periodom otplate do 120 meseci. Korisnik je u obavezi da da učešće od najmanje 20%. Nominalna kamatna stopa iznosi 3,47% (1,78% + 3M Belibor).

Primera radi, za stambeni kredit od 4.720.000,00 dinara koji se otplaćuje 120 meseci, odnosno 10 godina, mesečna rata bi iznosila 46.607,83 dinara. Ukupan iznos kredita koji će klijent vratiti na kraju ugovorenog perioda je 6.063.153,58 dinara.

Ova banka naplaćuje obradu zahteva kredita (47.200 dinara), trošak osiguranja i obrade kredita kod Nacionalne Korporacije (970 evra u dinarskoj protivvredosti), osiguranje života (100 evra godišnje).

Ostali troškovi (lista nepokretnosti, procena nepokretnosti, menice i slično) isti su kao i u drugim bankama.

Erste banka

Erste banka ne naplaćuje obradu kredita, njegovo održavanje i osiguranje. U svojoj ponudi ima fiksne kamatne stope za period otplate i do 20 godina. Takođe, nudi mogućnost refinansiranja stambenog kredita iz druge banke.

Pored zahteva za odobrenje kredita, od dokumentacije biće vam neophodno sledeće: administrativna zabrana podnosioca zahteva, fotokopija lične karte podnosioca zahteva, neto obračunski list za poslednji mesec za zaposlene ili penzioni čekovi za poslednja tri meseca za penzionere. Novi klijenti Erste banke koji su imali manje od tri uplate zarade na računu biće potrebno da dostave izvod sa tekućeg računa druge banke za poslednjih 6 meseci. Tu su još i saglasnost – zahtev za izveštaj Kreditnog biroa podnosioca zahteva, Predugovor ili Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti i, na kraju, zahtev za osiguranje kredita kod Nacionalne Korporacije za osiguranje kredita.

Erste banka nudi fiksnu kamatnu stopu već od 2,99% i efektivnu kamatnu stopu od 3,82%. Najduži period otplate za dinarske stambene kredite je 10 godina, dok kredit u evrima možete otplatiti za 5, 10 i 20 godina.

Primera radi, za kredit koji iznosi 30.000 evra i koji se otplaćuje 5 godina, mesečna rata bi bila u visini od 538,93 evra (efektivna kamatna stopa 3,83%). Efektivna kamatna stopa za istu sumu koja se otplaćuje 10 godina iznosila bi 4,08%, pa bi onda mesečna rata bila 296,52 evra. Kredit koji se otplaćuje do 20 godina imao bi kamatu 4,34%, a mesečna rata bi iznosila 180,06 evra.

OTP banka

Podnosilac zahteva za kredit kod OTP banke mora biti stariji od 20 godina u trenutku podnošenja zahteva i u stalnom radnom odnosu na neodređeno vreme minimum 6 meseci kod trenutnog poslodavca. Još jedan od preduslova je da u trenutku dospeća poslednje rate nema više od 70 godina. Prenos ličnih primanja na tekući račun u OTP banci takođe je obavezan.

OTP banka ima ponudu stambenih kredita sa kombinovanom kamatom. Minimalan iznos koji može da se zahteva je 10.000 evra, a rok otplate je do 25 godina. Uz to, ova banka nudi i grejs period od 12 do 24 meseca.

Varijabilna kamatna stopa kreće se od 2,95% do 3,65% + šestomesečni EURIBOR – referentna kamatna stopa po kojoj su banke spremne da pozajme jedna drugoj novac, odnosno evro. Kredit se osigurava kod Nacionalne Korporacije za osiguranje kredita, a premija osiguranja i obrada tog zahteva iznose 480 evra. Naknada za životno osiguranje je 100 evra na godišnjem nivou.

Obradu kredita OTP banka ne naplaćuje. Ostali troškovi, poput procene nepokretnosti, izdavanja lista nepokretnosti ili pak taksa za upis hipoteke isti su kao i u drugim bankama.

Ukoliko uzmete kredit kod OTP banke u iznosu od, primera radi, 40.000 evra na 25 godina, mesečna rata će iznositi 181 evro. Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi) na kraju iznosi 58.855 evra.

Pored deviznog stambenog kredita, OTP banka nudi i dinarski kredit, i to u minimalnom iznosu od million dinara. Rok otplate je takođe do 25 godina. Ovaj model kredita ima nešto višu varijabilnu kamatnu stopu ( od 4,75% do 5,00% + šestomesečni BELIBOR).

Kod dinarskog kredita naknada za obradu kredita je 1% od iznosa kredita.

UniCredit banka

Preduslov za odobrenje stambenog kredita u UniCredit banci je da je klijent najmanje godinu dana u radnom odnosu, a poslednja tri meseca kod trenutnog poslodavca. Ukoliko su u pitanju penzioneri, moraju biti bar jedan mesec u penziji. Kreditna sposobnost dužnika se određuje u zavisnosti od visine mesečnih prihoda i obaveza. Krediti su indeksirani u evrima, rok otplate je do 20 godina, a minimalni iznos nije definisan.

UniCredit banka nudi fiksnu kamatnu stopu tokom čitavog perioda trajanja kredita. Njen iznos zavisi upravo od perioda otplate. Tako za period otplate do 5 godina kamata iznosi 2,09%, za period do 10 godina 2,79%, za stambeni kredit na 15 godina je 3,19%, a u slučaju da odaberete otplatu kredita na 20 godina kamata je nešto viša i iznosi 3,99%.

Primera radi, za kredit čiji je iznos 30.000 evra, fiksna kamatna stopa na period otplate od 10 godina bila bi 2,79%, a mesečna rata bi iznosila 287,34 evra.

U ovoj banci se naplaćuje obrada kredita, a naknada je ista kao u banci Intesa – 1% od ukupnog iznosa kredita. Pored toga, tu je i trošak osiguranja kod Nacionalne Korporacije. Na zvaničnom sajtu banke možete pronaći i kalkulator koji na osnovu svih parametara koje unesete obračunava ratu vašeg kredita. Naravno, ovi podaci su informativne prirode i najbolje će biti da se o detaljima raspitate u najbližoj poslovnici banke.

kupovina stana na kredit

Troškovi i naknade koji su isti u svim bankama

Pored naknade za obradu kredita, za održavanje računa i životno osiguranje, čiji iznos varira od banke do banke, postoje neki troškovi koji su isti kod svih banaka.

Tako klijent ima obavezu da plati tri menice (150 dinara), osnovni izveštaj kreditnog biroa (246 dinara), overu založne izjave (10.080 dinara), godišnje osiguranje nepokretnosti (40 evra), izdavanje lista nepokretnosti (10 evra), procenu vrednosti nepokretnosti (100 evra) i taksu za upis hipoteke (20.000 dinara).

Vama ostaje samo da proučite uslove koje banke nude, procenite kolika je mesečna rata koju možete da plaćate za svoj stan, kao i to na koji period možete da se obavežete i isplatite kredit. Premda deluje kao proces koji dugo traje i košta, kupovina nekretnine je uvek investicija koja se isplati. Na našem sajtu se nalazi izbor stanova u Beogradu i na Novom Beogradu, zatim u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i drugim gradovima Srbije. Možda je baš neki od njih vaš novi dom!